POLITYKA PRYWATNOŚCI

BAKOR INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z Polityki prywatności dowiecie się Państwo, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że wasze dane osobowe są chronione. Nasza polityka prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: Administratorem danych jest BAKOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O. O. z siedzibą w Skierniewicach, 96-100 , J. Sobieskiego 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000200513 , dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP : 8361202226, REGON: 750018597. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

OCHRONA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez BAKOR INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o. w następujących celach głównych.
 1. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, w celu działań zmierzających do zawarcia umowy na produkt z oferty firmy Bakor. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 2. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań. Tego typu informacje są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.
Państwa dane mogą być przetwarzane również ( o ile będzie to miało związek z działalnością firmy BAKOR INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o.) w następujących celach pobocznych:
 1. prowadzenie audytów wewnętrznych w firmie BAKOR
 2. badania statystyczne
 3. działania zmierzające do zawarcia umowy oraz realizacji zamówień wynikających z umowy.

SPOSÓB ZBIERANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Administrator danych nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.
 3. Dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem. Dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych takim jak:
 4. kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego.
 5. firmy zewnętrzne obsługujące BAKOR w zakresie utrzymania usług ( np. obsługa prawna, finansowa, firmy doradcze, obsługa IT, usługi transportowe).

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach przewidzianych prawem) poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail: malkowski@bakor.com.pl lub pisemnie na adres: BAKOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O. O., Skierniewicach, 96-100 , J. Sobieskiego 16.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych ( w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

PLIKI COOKIES

Co to są cookies?
Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które są pobierane automatycznie po wejściu na stronę firmy BAKOR. Pliki cookies to w większości pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.
Rodzaje plików cookies.
W ramach strony Firmy BAKOR stosuje się dwa typy plików cookies.
 1. Session Cookies – pliki które w momencie zamknięcia przeglądarki są kasowane.
 2. Persistent cookies – przechowywane na urządzeniu końcowy do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
Pliki cookies są zapisywane w celu usprawnienia działania Strony Firmy BAKOR celem identyfikacji komputera Użytkownika. Pozwala to na szybszy dostęp do niezbędnych zasobów oraz jest wykorzystywane przez administratora danych do prowadzenia statystyk. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkowników, za pomocą tych plików nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

ZABEZPIECZENIE DANYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Informacje przekazywane przez użytkowników witryny BAKOR są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność Administratora danych z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.